Nykthos, Shrine to Nyx

Nykthos, Shrine to Nyx has 4 printings.

Explorer Anthology 2

Pro Tour Promos

The List

Theros