Nils Hamm

Nils Hamm drew 278 cards.

Commander 2017

Hour of Devastation

Archenemy: Nicol Bolas

Archenemy: Nicol Bolas Schemes

Commander Anthology

Amonkhet

Duel Decks: Mind vs. Might

Modern Masters 2017

Planechase Anthology

Commander 2016