Shreya Shetty

Shreya Shetty drew 12 cards.

Ixalan

Commander 2017

Hour of Devastation

Amonkhet

Aether Revolt