Shreya Shetty

Shreya Shetty drew 7 cards.

Hour of Devastation

Amonkhet

Aether Revolt