Shreya Shetty

Shreya Shetty drew 13 cards.

Iconic Masters

Ixalan

Commander 2017

Hour of Devastation

Amonkhet

Aether Revolt